सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं.: मा. मन्त्री ज्यू: ०१-४२११८३२
मा. राज्यमन्त्री ज्यू: ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


समुह, सहकारी, नीजि पशुपन्छी पालन फर्महरु तथा पशुजन्य ब्यवसाय सुदृढीकरण कार्यक्रम संचालन कर्यविधी, २०७३