सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं.: मा. मन्त्री ज्यू: ०१-४२११८३२
मा. राज्यमन्त्री ज्यू: ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदानसम्बधी कर्यबिधि २०७३