सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं.: मा. मन्त्री ज्यू: ०१-४२११८३२
मा. राज्यमन्त्री ज्यू: ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


मुख्य बजार तथा क्वरेन्टाइन नाकाको अनुगमन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

मुख्य बजार तथा क्वरेन्टाइन नाकाको अनुगमन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति