नेपाल सरकार

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

( पशुपन्छी विकास )

सिंहदरवार, काठमाडौं

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धमा